من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا

از ویکی پاسخ
سؤال

متن کامل حدیث امام علی(ع) که فرمود: (اگر کسی به من سخنی بیاموزد من را بنده خود کرده است) چیست؟

مرحوم محمد مهدی نراقی در کتاب جامع السعادات از امام علی(ع) نقل کرده است: «مَن عَلَّمَنی حَرفاً فَقَد صَیَّرَنی عَبداً؛ هر کس حرفی برای من بیاموزد، مرا بنده خود کرده است.»[۱]

در کتاب‌های دیگر این روایت چنین نقل شده است: «مَن عَلَّمَنی حَرفاً کُنتُ لَهُ عَبداً؛ هر کس حرفی به من بیاموزد، من بنده او هستم.»[۲]

این سخن در بیان عظمت معلم بیان شده است. معلم خلیفه خدا برای مردم است و با آموزش دادن انسان، در واقع او را به بندگی خداوند نزدیک می‌سازد.[۳]

منابع

  1. نراقی، محمد مهدی، جامع السعادات، نجف، دارالنعمان للطباعه و النشر، بی تا، ج۳، ص۱۱۲.
  2. قبانچی، حسن سید علی. شرح رساله الحقوق امام زین العابدین(ع) قم، اسماعلیان، ۱۴۰۶ق، ص۴۰۹.
  3. قبانچی، حسن سید علی، شرح رساله الحقوق امام زین العابدین(ع)، ص۴۰۹.