امتیاز مشارکت

امتباز ابتدا ویرایش‌های یکتا را با در نظر گرفتن ویرایش ججم بالا اندازه می‌گیرد.

آخرین ۷ روز (۵۰ برتر)

آخرین ۹۰ روز (۵۰ برتر)

تمام وقت (۵۰ برتر)