حدیث مرفوع

سؤال

روایت مرفوع را توضیح دهید؟

درگاه‌ها
واژه-ها.png


روایت مَرفوع روایتی است که از وسط یا آخر آن یک یا چند راوی حذف شده باشد و راوی به این حذف شدن تصریح کند و به جای آوردن نام راوی، می‌گوید «رفعه» یا «یرفعه» یا «یرفعونه» و این یعنی یک یا چند نفر از راویان از سلسله سند حذف شده است.[۱]

روایت مرفوع یکی از اقسام روایت مرسل است که در آن نام یک یا چند راوی حذف شده است.[۲] روایت مرفوع قابل استناد نیست و روایت ضعیف به شمار می‌آید.[۳]

منابع

  1. كلباسى، محمد بن محمدابراهيم، الرسائل الرجالية، قم، موسسه علمى فرهنگى دار الحديث، سازمان چاپ و نشر، چاپ اول، ۱۴۲۲ق، ج۳، ص۵۱۲. مامقانى، عبدالله، تنقيح المقال في علم الرجال(رحلي)، بی‌جا، بى نا، چاپ اول، ، ج‏۳خاتمة، ص۳۹.
  2. محسنى، محمد آصف، بحوث فى علم الرجال، قم، مركز المصطفى (ص) العالمي للترجمة و النشر، چاپ پنجم، ۱۴۳۲ق، ص۴۰۱.
  3. ربانى، محمد حسن، سبك شناسي دانش رجال الحديث، قم، مركز فقهى ائمه اطهار، چاپ اول، ۱۳۸۵ش، ص۲۵۶.