ثروتمند بودن امام صادق(ع)

از ویکی پاسخ
سؤال

آيا امام صادق(ع) خود را ثروتمندترین فرد مدینه می‌دانست؟

حدیثی درباره ثروتمند بودن امام صادق(ع) در اصول کافی در کتاب الحجه، نقل شده است که امام صادق(ع) فرمود:

علامه مجلسی راویان این حدیث را تأیید کرده‌ و این حدیث را موثق[یادداشت ۱] دانسته‌ است.[۲] همچنین این حدیث با احادیث دیگری نیز سازگار است.[۳]

محققان به این نکته توجه داده‌اند که امام، این جمله را برای نشان دادن بی‌نیازی خود به مال مردم بیان داشته است و این اموال در همان راهی که برای آن مشخص شده، خرج می‌گردد.


منابع

  1. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۵۳۸.
  2. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، مرآه العقول في شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق، ج۶، ص۲۴۵.
  3. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۴۷۴، باب مولد امام صادق(ع).
  1. موثق به حدیثی گفته می‌شود که به رغم برخورداری از اتصال سند به معصوم و نیز عدالت یا وثاقت راویان در تمام طبقات، یک یا چند راوی آن غیر امامی می‌باشد. (درسنامه علم حدیث، ص۲۱۴).