تکرار قسمت‌هایی از دعا

از ویکی پاسخ
سؤال

سه مرتبه تکرار کردن برخی بخش‌های دعا درست است یا خیر؟

بخش‌هایی از دعا به جهت خواندن جمعی، یا ارتباطی که با دعا برقرار شده، توسط خواننده تکرار می‌شوند. عالمان مسلمان، معتقدند اگر این تکرار به قصد رجاء و امید ثواب و نه به قصد وارد نمودن چیزی به اصل دعا، باشد، درست است. اما اگر به قصد اینکه این تکرار در اصل دعا هم وجود داشته، در حالی که چنین نیست و امام آن را تکرار نکرده، این تکرار را دارای اشکال دانسته‌اند.

منابع