زبان پرسش و پاسخ در قبر

از ویکی پاسخ
سؤال

پرسش و پاسخ قبر، به چه زبانی است؟

روح پس از جدایی از بدن و عالم مادیات، از محدودیت‌ها، از جمله محدودیت زبانی رهایی می‌یابد.[۱]

همچنین، سخن گفتن و انتقال پیام، تنها از راه مکالمه با زبان نیست. در این جهان نیز گفتار و سخن به غیر زبان ممکن است؛ شکل و شاکلهٔ برخی معماری‌ها، تابلوها، حالات انسان‌ها و غیره از جنس نطق صامت است. سخن گفتن برخی موجودات با اولیای الهی نیز گونه دیگری از نطق بوده که نطق باطنی خوانده شده، مانند سخن گفتن سنگ ریزه‌ها با پیامبر(ص).[۲]

محققان احتمال داده‌اند که سخن گفتن در عالم قبر که همان برزخ است، با همان زبان و صدای عالم برزخ باشد. چنان‌که در روایات آمده، حوادث و صداهای عالم برزخ و میت را همه غیر از انسان‌ها و جنیان می‌شنوند.

در روایات، مطلبی پیرامون سؤال قبر از کسانی که با جمله‌های عربی آشنایی ندارند، ذکر نشده است.[۳]

منابع

  1. رفیعی قزوینی، زندگی پس از مرگ، ص۶۸.
  2. رفیعی قزوینی، زندگی پس از مرگ، ص۷۱ و ۷۲.
  3. میر احمد فقیه نی ریزی، گفتگویی پیرامون قبر، ص۱۶۹.