قاضی‌شدن افراد معلول

از ویکی پاسخ
سؤال

آیا در اسلام و قانون مربوط به شرایط قضات، معلولیت از موانع تصدی امر قضاوت می‌باشد؟

درگاه‌ها
حکومت دینی.png


در احادیث اسلامی، معلولیت مانعی برای تصدی قضاوت شمرده نشده‌است. در قانون نیز در مقام بیان شرایط قضات دادگستری، آمده است: قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:

  1. ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران.
  2. طهارت مولد.
  3. تابعیت (اصلی)[۱] ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی.
  4. صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
  5. دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا.[۲]

بنابراین معلولیت یا نقص در اعضای بدن مانع تصدی قضاوت نیست. البته چنانچه فردی معلولیتش به گونه‌ای باشد که عاجز از انجام وظایف قانونی‌ یک قاضی باشد، در آن صورت به استناد بند ۴ ماده واحده «قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری» امکان تصدی منصب قضاوت را نخواهد داشت.

منابع

  1. استنباط شده از ماده ۹۸۲ قانون مدنی.
  2. ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱.