تشکیل حکومت از سوی پیامبران

سؤال
اگر وظیفه همه پیامبران تشکیل حکومت بوده چرا برخی از آنها شخص دیگری را به فرمانروایی برمی‌گزیدند؟ همچون سموئیل که طالوت را به فرمانروایی انتخاب کرد.
درگاه‌ها
حکومت دینی.png


برخی از پیامبران مانند داوود و سلیمان، بر اساس قرآن، حکومت تشکیل داده‌اند. برخی نیز، دارای حکومت نبوده‌اند، که علت آن را دو امر دانسته‌اند: ۱.خود آنها در دایره حکومت پیامبر دیگری قرار داشتند؛ مانند لوط که تحت حکومت حضرت ابراهیم قرار داشت. ۲.زمینه‌های لازم برای تشکیل حکومت وجود نداشت. همانگونه که برای بیشتر امامان(ع) شرایط برای تشکیل حکومت نبود.[نیازمند منبع]

بر اساس برخی آیات قرآن، شموئیل نبی حکومت نداشت و خود تحت حکومت فرد دیگری که پیامبر نبود قرار داشت. او از خدا خواست فردی را مبعوث کرده و بر مردم حاکم کند. خدا طالوت را برگزید. درباره این آیات گفته شده، چون حاکمیت طالوت به اذن خدا بود؛ بنابراین نیازی به حکومت کردن شموئیل نبود.[نیازمند منبع]