کاربر:A.m.h.forootan

تعداد کشته شدگان جنگ صفین

سؤال

تعدادکشته شدگان جنگ صفین چند نفر است؟

اهل تاریخ در عدد کشته شدگان اختلاف دارند،یحیی بن معین گفته:آنچه از طرفین در مدت صد ده روز به صفّین کشته شدصد ده هزار بوده که بیست هزارش از اهل عراق و ما بقی از اهل شام بوده اند. مسعودی گفته: صد پنجاه هزار سوار کشته شدند و با ایشان سیصد هزار وغیراز این نیز گفته شده. [۱]

از اَل ابوطالب کسی که در جنگ صفین شهید شد،محمد بن جعفر ابی طالب بوده؛ چون ابو الفرج گفته که او و عبدالله بن عمر با هم مبارزه کردن در همین حین از طرفین به پشتیبانی از آن دو لشکر آمد و آن دو تن با هم کشته شدند. [۲]

جمعی از مورخین گفته اند که محمد با برادرش عون در شوشتر یعنی نزدیکی دزفول شهید شده اند. [۳]

منابع

  1. (مروج الذهب) مسعودی ۴۳۶\۲
  2. (مقاتل الطالبیّین) ابوالفرج اصفهانی ص۳۸
  3. (تحفه العالم) عبداللطیف خان شوشتری ص۸۰