نویسندگان جوامع روایی اصلی شیعه

سؤال

کتاب‌های اصلی روایی شیعه و نویسندگان آنها را معرفی کنید.

درگاه‌ها
حوزه-و-روحانیت.png


کتاب‌های اصلی روایی شیعه به اعتبار نویسندگان آنها که محمد نام داشته‌اند به دو دسته تقسیم شدند:[۱]

جوامع اصلی روایی متقدم شیعه که «محمدون ثلاث اُوَل» نیز خوانده می‌شود:

  • الاستبصار، با نام کامل الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار، نوشتهٔ شیخ طوسی.

جوامع اصلی روایی متأخر شیعه که به محمدون ثلاث اُخَر خوانده می‌شود:

منابع

  1. استادان دانشكدهٔ علوم حديث، آشنايى با حديث، قم، موسسهٔ علمی فرهنگی دارالحديث، سازمان چاپ و نشر، ۱۳۹۴ش، ص۷۹-۸۰.
  2. معارف، مجید، تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۹۴ش، ص۳۲۹-۳۸۰.