اعمالی برابر با آزادکردن برده‌ای از نسل اسماعیل(ع)

سؤال

در روایات اسلامی چه کارهایی پاداش آزاد کردن بردگان نسل حضرت اسماعیل(ع) را دارد؟

براساس روایات نجات دیگران از شرک، غذا دادن به چهار مسلمان گرسنه، افطاری‌دادن به روزه‌دار و کمک به شیعه نیازمند پاداش کسی را دارد که برده‌ای از فرزندان اسماعیل(ع) را آزاد کرده باشد. آب دادن به مومن تشنه ثوابی معادل آزاد کردن ده نفر و غذا دادن به مؤمنِ محتاج را ثوابی برابر با آزاد کردن صد نفر از فرزندان اسماعیل(ع) دانسته‌اند.

نجات از شرک

پیامبر خدا(ص): اگر کسی انسانی را از شرک به اسلام دعوت کند برایش اجر و ثوابی معادل آزاد کردن بنده‌ای از فرزندان اسماعیل ثبت می‌شود.[۱]

آب‌دادن به مومن تشنه

پیامبر خدا(ص): کسی که یک جرعه آب به مؤمنی که دسترسی به آب ندارد، بنوشاند، گویا ده نفر از فرزندان اسماعیل را از بردگی نجات داده است.[۲]

کمک به شیعه نیازمند

امام باقر(ع): کسی که به شیعه ای از شیعیان ما که دست یاری و کمک به طرف او دراز کرده، کمک نماید یا از گرسنگی او را رهائی دهد، قسم به خداوند برای این عمل ثوابی بهتر از ثواب رها کردن و آزاد کردن بنده ای از فرزندان اسماعیل مقرر می‌شود.[۳]

سیرکردن مسلمان گرسنه

امام باقر(ع): هر کس چهار نفر از مسلمانان را سیر کند، گویا برده‌ای از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده است.[۴]

افطاری‌دادن به روزه‌دار

امام صادق(ع): افطار دادن به شخص روزه دار مسلمان، ثوابی معادل آزاد کردن بنده ای از فرزندان اسماعیل دارد.[۵]

اطعام مؤمن نیازمند

امام صادق(ع): اگر مؤمن محتاجی را اطعام دهد، ثوابش معادل آزاد کردن صد نفر از فرزندان اسماعیل از بردگی است.[۶]

منابع

  1. زید بن علی، مسند زید بن علی، بیروت، دارالحیاة، بی تا، ص۳۹۰.
  2. کلینی، محمد، کافی، قم: دارالکتب الاسلامیه، 1365ق، ج۲، ص۲۰۱.
  3. برقی، احمد بن محمد، المحاسن، دارالکتب الاسلامیه، بی تا، ج۲، ص ۳۹۴.
  4. ابن بابویه، محمد، ثواب الاعمال، قم: منشورات الرضی، ۱۳۶۸ش، ص۱۳۷.
  5. حلی، تحریر الاحکام، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۵۱۶.
  6. کلینی، محمد، کافی، قم: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ق، ج۲، ص ۲۰۳.